ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen netto contant betaalbaar bij de levering.
 2. Bij laattijdige betaling zal een interest verschuldigd zijn zoals voorzien in de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand. In geval deze wet niet van toepassing is, geldt de wettelijke interestvoet.
 3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1 860,00 zelfs bij toekenning van termijnen van uitstel.
 4. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs. Tot dat ogenblik mag de koper deze goederen niet verkopen, verhuren, uitlenen noch schenken. Hij mag er op geen enkele wijze over beschikken, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. In geval van niet tijdige en/of onvolledige betaling door de koper, kunnen de geleverde goederen zonder voorafgaande ingebrekestelling worden teruggevorderd door de verkoper. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen.
 5. De prijzen en de verkoopsvoorwaarden verbinden ons niet voor de volgende orders.
 6. De prijzen hebben betrekking op goederen in onze magazijnen zonder belastingen en onkosten. Prijsveranderingen kunnen ingaan zonder voorafgaande melding.
 7. Alle gevaren die de goederen lopen, worden aanvaard door de koper vanaf het moment dat ze beschikbaar zijn in onze magazijnen, zelfs voor gevallen waar het transport ten onze laste is, zonder onderscheid van de aarde van de verzending. In geval van manco of beschadiging dient de koper onmiddellijk verhaal uit te oefenen tegen de vervoerder. De goederen worden beschouwd als onvoorwaardelijk in goede en perfecte staat te zijn ontvangen bij gebrek aan klacht, per aangetekende brief binnen de 8 dagen na de levering.
 8. Tenzij tegengestelde overeenkomst zijn de vervoers-kosten per spoor, per vrachtwagen of per post, alsook de verpakking ten laste van de klant.
 9. De kisten en andere ledige verpakkingen, welke werden aangerekend, worden slechts dan gecrediteerd wanneer ze ons portvrij en in goede staat worden teruggezonden, uiterlijk 60 dagen na de verzending vanaf onze magazijnen.
 10. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend zonder verplichting en ook afhangend van de voorraad.
 11. Onze afgevaardigden en tussenpersonen hebben geen enkele macht om de firma te binden ten opzichte van derden. De firma behoudt zich het recht bestellingen niet te aanvaarden.
 12. De leveringstermijn wordt altijd als indicatie opgegeven.
 13. De terugzending van goederen is alleen mogelijk met onze voorafgaande en schriftelijke toestemming. Iedere terugzending gebeurt vrachtvrij in onze magazijnen.
 14. Op alle toestellen geldt de fabrieksgarantie. Onderdelen onderhevig aan slijtage, werkuren, verplaatsings- of verzendingskosten zijn steeds uitgesloten van de garantie. Defecten veroorzaakt door oneigenlijk gebruik vallen niet onder de garantie.
 15. In geval van betwisting van welke aard ook in verband met deze bestelling of factuur, zijn alleen de Rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

Van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (hierna te noemen: ‘VGT’), statutair gevestigd te Utrecht.
Secretariaat: Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, tel. : 075-6539290, | www.vgt.nl | [email protected]

versie 1 april 2021 - pagina 1 van 5

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1. Het bepaalde in deze VGT Algemene Garantievoorwaarden (hierna te noemen: ‘de Garantie-voorwaarden’) is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand gesloten overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door leden van de VGT (hierna te noemen: ‘de Leverancier’), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. De wederpartij (hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’) met wie éénmaal op de onderhavige Garantievoorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat de Garantievoorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de Leverancier te sluiten overeenkomsten.

1.3. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in de Garantievoorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Leverancier, de aanvullende bepalingen van de Leverancier, de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en de bepalingen in deze Garantievoorwaarden geldt de navolgende rangorde:
1. hetgeen schriftelijk tussen Opdrachtgever en de Leverancier is overeengekomen, waarbij de documenten met de meest recente datum prevaleren;
2. de aanvullende bepalingen van de Leverancier;
3. de bepalingen in de VGT Garantievoorwaarden;
4. de bepalingen in de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

1.5. De Leverancier is gerechtigd deze Garantievoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig aan te passen. De Opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord en is na verloop van vijf (5) werkdagen na toezending van de gewijzigde Garantievoorwaarden door de Leverancier, gebonden aan de gewijzigde Garantievoorwaarden.

1.6. De Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat de Leverancier, ter verkrijging van de in deze Garantievoorwaarden genoemde garantie, de NAW-gegevens van de Opdrachtgever en de productgegevens van de geleverde goederen doorgeeft aan de fabrikant c.q. haar eigen leverancier.

1.7. De Opdrachtgever verstrekt op ieder moment desgevraagd alle stukken en informatie aan Leverancier, die Leverancier nodig heeft om aanspraak te kunnen behouden op eventuele garantie bij de fabrikant c.q. haar eigen leverancier. Zolang Opdrachtgever niet aan dit verzoek voldoet, is de leverancier gerechtigd haar verplichtingen die onder deze Garantievoorwaarden vallen op te schorten, zonder dat daarmee de garantietermijn wordt verlengd.

1.8. De Leverancier is nimmer gebonden aan (aanvullende) garantie(termijnen) die wordt aangeboden door de fabrikant van de door de Leverancier aan de Opdrachtgever geleverde apparatuur. Indien de Leverancier werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever verricht die buiten de met de Leverancier overeengekomen garantie(termijn) vallen, dan is Opdrachtgever gehouden om de daaraan verbonden kosten aan Leverancier te voldoen. Dit geldt ook indien de werkzaamheden worden verricht binnen een eventuele door de fabrikant aangeboden verlengde garantietermijn.

Artikel 2 GARANTIE NIEUWE APPARATUUR

2.1. Ingangsdatum


Indien de Leverancier de apparatuur binnen 14 dagen na de aflevering formeel oplevert, geldt als ingangsdatum voor de garantie de datum waarop de oplevering schriftelijk door de Leverancier wordt bevestigd, ongeacht de datum waarop de apparatuur door de Leverancier is/wordt afgeleverd en/of gefactureerd. In alle andere gevallen wordt de ingangsdatum voor de garantie geacht te zijn de datum waarop de apparatuur door de Leverancier bij de Opdrachtgever wordt afgeleverd, dit ongeacht de datum waarop de apparatuur door de Leverancier aan de Opdrachtgever wordt gefactureerd. Van aflevering als bedoeld in dit artikel is sprake op het moment dat de vervoerder de goederen aflevert aan het door Opdrachtgever opgegeven afleveradres, of – bij brievenbuszendingen – achterlating in de brievenbus door de vervoerder.

2.2. Garantietermijn


Vanaf de in artikel 2.1 genoemde ingangsdatum bedraagt de garantietermijn voor nieuwe apparatuur twaalf (12) maanden met inachtneming van de in artikel 2.4 van deze Garantievoorwaarden genoemde uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting.

2.3. Dekking


In het geval van gebreken, storingen en/of uitval waardoor de door de Leverancier geleverde apparatuur niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, biedt de Leverancier de navolgende garantie:

a. De inhoudelijke dekking van de garantie betreft arbeidsloon, onderdelen en materialen voor zover de apparatuur zich binnen Nederland bevindt (exclusief de overzeese Rijksdelen). Voorrijkosten vallen niet onder de dekking.
b. De inhoudelijke dekking van de garantie betreft alleen onderdelen voor zover de apparatuur zich buiten Nederland bevindt (inclusief de overzeese Rijksdelen).
c. De Opdrachtgever kan tegenover de Leverancier geen rechten ontlenen aan door de fabrikant of enige andere derde middels folders, advertenties, gebruiksaanwijzingen of anderszins verstrekte garanties op de door de Leverancier geleverde apparatuur indien deze garanties een verdergaande dekking inhouden dan dat deze Garantievoorwaarden hem bieden.

2.4. Uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting


Conform de navolgende artikelen van de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vervalt het recht op garantie c.q. is dit recht uitgesloten:
a. Artikel 11.4: Indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.
b. Artikel 11.5: Indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde goederen zonder toestemming van de Leverancier werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).
c. Artikel 11.6: Op onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen, roterend instrumentarium en voorts alle slijtageonderdelen.

Het recht op garantie vervalt eveneens indien:
d. Gebruik wordt gemaakt van andere reinigings- en/of desinfectieproducten dan door de fabrikant of de Leverancier zijn voorgeschreven dan wel geadviseerd, waaronder ook begrepen het gebruik van verkeerde en/of niet-voorgeschreven materialen voor bijvoorbeeld dagelijks en/of preventief onderhoud.
e. Door de Leverancier afgegeven instructies voor dagelijks onderhoud niet of niet naar behoren zijn opgevolgd.
f. Verkleuringen van bekleding, lak of andere uiterlijke veranderingen aan apparatuur welke zijn ontstaan door invloeden van buitenaf en welke de goede werking van de apparatuur niet belemmeren.
g. De storing, het gebrek of de uitval het gevolg is van: (i) externe oorzaken zoals bijvoorbeeld (een slechte) water- en/of luchtkwaliteit en dergelijke; (ii) van buiten komend onheil waaronder begrepen waterschade, natuurgeweld en dergelijke; (iii) een interne of externe verhuizing of verplaatsing van de apparatuur, en (iv) een update en/of upgrade van de apparatuur of de daarbij behorende software, die niet door of op aanwijzing van de Leverancier is uitgevoerd.
h. Zolang de Leverancier ingevolge artikel 7.2 van de VGT Algemene Verkoop- en Leverings-voorwaarden een beroep op opschorting toekomt, komt de Opdrachtgever geen aanspraak op garantie toe. Dit laat het doorlopen van de garantietermijn onverlet.

Artikel 3 GARANTIE SHOWROOMAPPARATUUR

3.1. Definitie showroomapparatuur


Onder showroomapparatuur wordt verstaan apparatuur die nog niet eerder in het vrije verkeer is gebracht, maar die door showroomgebruik niet meer als nieuwe apparatuur is aan te merken. De Leverancier dient in de offerte en/of orderbevestiging te omschrijven wanneer apparatuur wordt aangeboden als showroomapparatuur, bij gebreke waarvan de apparatuur in het kader van deze Garantievoorwaarden als nieuwe apparatuur wordt aangemerkt. Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche

3.2. Omvang garantie


De garantie op showroomapparatuur is gelijkluidend aan die op nieuwe apparatuur, zoals genoemd in artikel 2.1 tot en met 2.4 van deze VGT Garantievoorwaarden, behoudens de navolgende aanpassingen:
a. de in artikel 2.2 genoemde garantietermijn bedraagt negen (9) maanden, en
b. de in artikel 2.3 onder b genoemde garantie op onderdelen is niet van toepassing.

Artikel 4 GARANTIE OCCASION APPARATUUR

4.1. Definitie occasion apparatuur


Onder occasion apparatuur wordt verstaan gebruikte en/of tweedehands apparatuur die al eerder in het vrije verkeer is gebracht, ongeacht wanneer en door welke Leverancier, en apparatuur die door de Leverancier gebruikt is als demonstratie- en/of leenapparatuur. De Leverancier dient in de offerte en/of orderbevestiging te omschrijven wanneer apparatuur wordt aangeboden als occasion apparatuur, bij gebreke waarvan de apparatuur in het kader van deze Garantievoorwaarden als showroomapparatuur wordt aangemerkt.

4.2. Omvang garantie


De garantie op occasion apparatuur is gelijkluidend aan die op nieuwe apparatuur, zoals genoemd in artikel 2.1 tot en met 2.4 van deze VGT Garantievoorwaarden, behoudens de navolgende aanpassingen:
a. de in artikel 2.2 genoemde garantietermijn bedraagt drie (3) maanden;
b. de in artikel 2.3 onder a genoemde garantie betreft alleen het arbeidsloon, en
c. de in artikel 2.3 onder b genoemde garantie is niet van toepassing.

Artikel 5 GARANTIE OP PREVENTIEVE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN BUITEN DE GARANTIETERMIJN

5.1. Onder preventief onderhoud wordt verstaan: een periodieke controle van de staat waarin de apparatuur zich bevindt en/of het functioneren hiervan en/of het schoonmaken en afstellen van de apparatuur en/of het preventief vervangen van slijtage gevoelige onderdelen en/of het anticiperen op binnen korte termijn te verwachten reparaties.

5.2. Onder reparatiewerkzaamheden wordt verstaan: het opsporen van gebreken en/of storingen in de apparatuur, het verhelpen van genoemde gebreken en/of storingen en het zo nodig vervangen van gebrekkige onderdelen van de apparatuur.

5.3. De garantie op preventieve onderhoudswerkzaamheden en reparatiewerkzaamheden buiten de garantietermijn bedraagt te allen tijde drie (3) maanden vanaf de datum van onderhoud c.q. reparatie en ziet alleen op de vervangen onderdelen.

5.4. De uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting zoals genoemd in artikel 2.4 van deze VGT Garantievoorwaarden zijn onverkort van toepassing in het geval van garantie op preventieve onderhoudswerkzaamheden en reparatiewerkzaamheden buiten de garantietermijn.

Artikel 6 VERZENDINGEN VAN TE REPAREREN / REREPAREERDE APPARATUUR

6.1. De verzendkosten van apparatuur die voor reparatie naar de Leverancier is of wordt verzonden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.2. De Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet (geheel) ontvangen van apparatuur welke door de Opdrachtgever ter reparatie is verzonden.

6.3. De Leverancier is gerechtigd om verzendkosten voor het retour zenden van gerepareerde apparatuur in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.

6.4. Bij verzending van de apparatuur naar de Leverancier dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende en deugdelijke verpakking van de apparatuur. Eventuele beschadigingen ontstaan aan de apparatuur als gevolg van het verzenden van de apparatuur komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Leverancier is voor dergelijke beschadigingen (ook al vindt het transport plaats in opdracht van de Leverancier) niet aansprakelijk.

Artikel 7 OVERIGE BEPALINGEN

7.1. Indien de Opdrachtgever naar het oordeel van de Leverancier ten onrechte een beroep doet of heeft gedaan op garantieverplichtingen van de Leverancier, dan is de Leverancier gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten in de vorm van onder andere arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen en materialen tegen de bij haar gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.2. Anders of verder dan in deze Garantievoorwaarden bepaald komen aan de Opdrachtgever geen (garantie)aanspraken toe met betrekking tot de door de Leverancier geleverde goederen.

7.3. Op deze Garantievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.4. Alle geschillen die tussen Leverancier en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van deze Garantievoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

© VGT, 1 april 2021