ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen netto contant betaalbaar bij de levering.
 2. Bij laattijdige betaling zal een interest verschuldigd zijn zoals voorzien in de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand. In geval deze wet niet van toepassing is, geldt de wettelijke interestvoet.
 3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1 860,00 zelfs bij toekenning van termijnen van uitstel.
 4. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs. Tot dat ogenblik mag de koper deze goederen niet verkopen, verhuren, uitlenen noch schenken. Hij mag er op geen enkele wijze over beschikken, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. In geval van niet tijdige en/of onvolledige betaling door de koper, kunnen de geleverde goederen zonder voorafgaande ingebrekestelling worden teruggevorderd door de verkoper. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen.
 5. De prijzen en de verkoopsvoorwaarden verbinden ons niet voor de volgende orders.
 6. De prijzen hebben betrekking op goederen in onze magazijnen zonder belastingen en onkosten. Prijsveranderingen kunnen ingaan zonder voorafgaande melding.
 7. Alle gevaren die de goederen lopen, worden aanvaard door de koper vanaf het moment dat ze beschikbaar zijn in onze magazijnen, zelfs voor gevallen waar het transport ten onze laste is, zonder onderscheid van de aarde van de verzending. In geval van manco of beschadiging dient de koper onmiddellijk verhaal uit te oefenen tegen de vervoerder. De goederen worden beschouwd als onvoorwaardelijk in goede en perfecte staat te zijn ontvangen bij gebrek aan klacht, per aangetekende brief binnen de 8 dagen na de levering.
 8. Tenzij tegengestelde overeenkomst zijn de vervoers-kosten per spoor, per vrachtwagen of per post, alsook de verpakking ten laste van de klant.
 9. De kisten en andere ledige verpakkingen, welke werden aangerekend, worden slechts dan gecrediteerd wanneer ze ons portvrij en in goede staat worden teruggezonden, uiterlijk 60 dagen na de verzending vanaf onze magazijnen.
 10. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend zonder verplichting en ook afhangend van de voorraad.
 11. Onze afgevaardigden en tussenpersonen hebben geen enkele macht om de firma te binden ten opzichte van derden. De firma behoudt zich het recht bestellingen niet te aanvaarden.
 12. De leveringstermijn wordt altijd als indicatie opgegeven.
 13. De terugzending van goederen is alleen mogelijk met onze voorafgaande en schriftelijke toestemming. Iedere terugzending gebeurt vrachtvrij in onze magazijnen.
 14. Op alle toestellen geldt de fabrieksgarantie. Onderdelen onderhevig aan slijtage, werkuren, verplaatsings- of verzendingskosten zijn steeds uitgesloten van de garantie. Defecten veroorzaakt door oneigenlijk gebruik vallen niet onder de garantie.
 15. In geval van betwisting van welke aard ook in verband met deze bestelling of factuur, zijn alleen de Rechtbanken te Kortrijk bevoegd.